فارسی

سرد خانه قائم

نگهداری انواع میوه و مواد غذایی - سیستم های قدرتمند برودتی جهت نگهداری انواع میوه و مواد غذایی – سال

شرکت سردخانه قائمشرکت سردخانه قائم

منوی اصلی


شرکت سردخانه قائم

خدمات نگهداری مکانیزه کالا در شرکت سردخانه قائم قم

مجهّز به سیستم های قدرتمند برودتی جهت نگهداری انواع میوه و مواد غذایی

دارای نشان استاندارد در زمینه خدمات سردخانه ای

عضو انجمن علمی کیفیّت ایران

ظرفیّت 13000 تن

^
شرکت سردخانه قائم
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)